Violas Storas Pris

Stipendiet Violas Stora Pris och Violas Framtidsstipendium!

Det finns så många som är värda att uppmärksammas för sina insatser för svensk trädgårdsodling.

Violas Framtidsstipendium

Vi på Tejarps Förlag vill därför lyfta fram och premiera företagare som gjort avtryck inom trädgårdsnäringen och det gör vi genom att vi instiftat ett stipendium som delas ut årligen – Violas Stora Pris

Samtidigt vill vi uppmärksamma yngre personer som visat prov på företagsamhet och nytänkande i den svenska trädgårdsnäringen med ett stipendium som riktar sig till dem – Violas Framtidsstipendium

Vi tar gärna emot förslag på företagare/personer
Hör av er till Anna Andersson anna@lime.nu senast 30 juni.

Därefter tar en jury beslut om vem som ska få Violas Stora Pris och Violas Framtidsstipendium 2024. Vinnarna presenteras i samband med en tillställning på Tejarps Gård i Klågerup den 10 oktober.

Statuter

Bakgrund

Viola, affärstidningen för trädgårdsföretagare, har arbetat för att främja och varit en del av svensk trädgårdsnäring sedan 1895. Genom åren har producenterna utmärkt sig genom sin anda av företagsamhet och entreprenörskap, de har klarat att möta konkurrensen i en bransch med tuffa marknadsvillkor.

Precis som under de gångna åren kommer näringens framtid att vara beroende av enskilda personers vilja och framåtanda, något som Tejarps Förlag som utgivare av Viola vill lyfta fram och premiera, både etablerade och nystartade företagare. Därför har vi denna dag beslutat att instifta två stipendier att utdelas en gång årligen i samband med ett branschseminarium. Stipendierna är uppdelade i Violas Stora Pris som riktar sig till etablerade företagare samt Violas Framtidsstipendium som riktar sig till yngre personer som siktar på en framtid i trädgårdsbranschen.

Bedömningskriterier Violas Stora Pris

De kriterier som ska vara avgörande är att företagaren har:

  • gjort insatser som haft stor betydelse för svensk trädgårdsnäring och/eller svensk trädgårdsproduktion.
  • visat på framgångsrikt och hållbart företagande genom minst fem års tillväxt och ett positivt resultat i minst fem år.
  • Företagaren ska vara en god förebild och inspirationskälla i branschen.

Bedömningskriterier Violas Framtidsstipendium

Priset riktar sig till främst yngre personer har:

  • visat prov på företagsamhet och nytänkande i den svenska trädgårdsnäringen.
  • fungerar som förebild och inspirerar andra att satsa på hållbar trädgårdsproduktion.

Förslagsställan

Den eller de företagare/personer som kan komma ifråga för Violas Stora Pris ska vara aktiva primärproducenter av plantskoleväxter, köksväxter, prydnadsväxter, frukt- eller bär. Verksamheten får även innefatta vidareförädling av egna produkter.

Den eller de personer som kan komma ifråga för Violas Framtidsstipendium kan vara en företagare eller anställd verksam inom ovan nämnda områden.

Vem som helst är fram till att stiftarna beslutar annorlunda fria att inkomma med förslag. Även juryn kan lägga fram förslag till mottagare av båda stipendierna.

Bedömningsprocess

Senast den 1 juli varje år mottas förslag som skickas till Tejarps Förlag via mail, hemsida, post eller på annat sätt. Förslagen ska innehålla en utförlig motivering med referenser och kontaktuppgifter till både föreslagen mottagare och förslagsställare.

Juryns beslut kan inte överklagas.

Presentation av mottagare

Vinnarna presenteras i Viola och vid ett särskilt seminarium eller motsvarande arrangemang i samarbete med annan samarbetspartner.

Prissumma

Prissumman bestäms av stiftaren i samråd med eventuell samarbetspartner och ska minst uppgå till 20000 kr för Violas Stora Pris och 10000 kr för Violas Framtidsstipendium. Därtill erhåller vinnarna diplom där motiveringen framgår.

Jury

Juryn utses av stiftarna och ska bestå av minst fyra och högst sex sakkunniga samt representant för stiftarna. Stiftarna utser också ordförande i juryn.

Jävsförhållande

Deltagare i juryn som själv eller av stiftaren bedöms befinna sig i jävsförhållande till inkomna förslag ska deklarera detta och får ej delta i juryns beslut.

Stiftare

Stiftare är Tejarps Förlag AB.

Tejarp den 1 juni 2023
Agneta Lilliehöök & Lennart Wikström