Frukt- och bärförädlingen på väg bort från Balsgård

Verksamheten på Balsgård har under flera år varit under diskussion. Nu står det klart att den frukt- och bärförädling som bedrivs där idag successivt ska överföras till SLUs campus i Alnarp för att utveckla frukt och bärområdet där.

– Att inriktningsbeslutet kommer nu beror delvis på att vi ser möjligheter att utveckla den största växtförädlingen vi har idag, det vill säga inom äpple. Nu vill vi stärka upp den för att även i fortsättningen ha en stabil verksamhet och säkra förädlingen av äpple, säger Håkan Schroeder, dekan för LTV-fakulteten.

Han berättar vidare att krav på prioriteringar och effektivisering av verksamheten också har spelat in. Ekonomiskt finns det helt enkelt inte utrymme för en bred satsning på både frukt och bär på Balsgård. Håkan Schroeder hoppas dock att även förädling av bär, exempelvis svarta vinbär ska kunna fortsätta på något vis i Sverige med andra aktörer. Men utmaningen är att hitta ­intressenter.

– Det är mycket viktigt att det bedrivs växtförädling i Sverige men för merparten av växtslagen måste svenska odlare förlita sig på växtförädlingsprogram i andra länder. Det behövs mycket offentliga medel för att säkerställa svenska växtförädlingsprogram, vilket kan motiveras av vikten att säkra expansion av svensk odling baserad på våra odlingsförutsättningar och marknad.

– En kraftsamling av resurspersoner och infrastrukturfunktioner i Alnarp ökar möjligheten att ta vara på samordningsfördelar med andra delar av fakultetens verksamhet inom växtförädling, forskning och utbildning inom frukt och bär, fortsätter han.

Förändringen kommer att genomföras under fler år, både med hänsyn till medarbetare och det växtmaterial som idag finns på Balsgård. Totalt berörs tre personer som kommer att erbjudas arbete i Alnarp. Övrig verksamhet på Balsgård som Elitplantstationen berörs inte, enligt Håkans Schroeder.

Nästa steg är att identifiera rätt markområde i Alnarp för frukt- och bärförädling och därefter succesivt starta upp en odling.

– Vi kommer att göra en genomgång vad det är som ska prioriteras och det är en långsiktig satsning.

Han konstaterar också att mycket av det växtmaterial som finns på Balsgård börjar bli ålderstiget och behöver förnyas. Det är också en anledning till att beslutet kommer nu.

Av Ann Richardsson