Utredning om växtpatologiskt labb

Ny lagstiftning på området växtskadegörare ställer högre krav på alla EU:s medlemsstater att utreda eventuella förekomster av växtskadegörare. Sverige har för närvarande inget eget laboratorium för detta utan upphandlar varje år ett laboratorium dit proverna skickas.
I och med de nya kraven från EU har regeringen tillsatt en utredning i syfte att undersöka hur ett svenskt växtpatologiskt laboratorium skulle kunna se ut. Uppdraget beräknas pågå mellan den 15 februari och den 15 november 2020. Som utredare tillsätts Helena Johansson, disputerad nationalekonom och tidigare föreståndare på AgriFood.

Källa: Regeringen