Kommuner kör över Jordbruksverket

Växthus

Sverige har 290 kommuner med kommunalt självstyre, vilket märks inom trädgårdsbranschen, där kollegor har kontakt över kommungränsen.

Kommunala skillnader märks vid ifyllande av sprutjournal, som styrs av Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 2015:49, där i paragraf 9 står det ”att dos anges med samma måttenhet som doseringen anges på produktens etikett”. Föreskriften vänder sig generellt till yrkesmässig användning av växtskyddsmedel, där odling i fält är mest vanlig och där hektar-doser ofta används.

För att tydliggöra tolkningen av SJVFS 2015:49, har samma myndighet Jordbruksverket, i oktober 2022 gett ut en sju-sidig ”Vägledning om granskning av sprutjournal”. På sidan 4 i Viola nr 4 2024 står ett förtydligande om dos i växthus: ”I växthus används ofta koncentration för att ange dosering och det är korrekt att uttrycka det så i dokumentationen. Dos per ytenhet är mindre intressant eftersom växternas utbredning i rummet och handhavandet av utrustning har stor inverkan på resultatet.” Ofta anges koncentrationen i växthus som dos i procent eller gram per milliliter per 100 liter vatten, när odlaren fyller i journalen.

Det visar det sig att vissa kommuner har en egen tolkning, av hur en sprutjournal ska fyllas i. Kommunen vill ha dos angiven per ytenhet, gärna hektar, även om etiketten anger gram eller milliliter per liter eller procent. Kommunen kan rekommendera annat skrivsätt än på etiketten, men har inte befogenhet att gå utanför lagen, om inte synnerliga skäl föreligger.

Idag hotar kommuner med sanktionsavgift på 5000 kronor, för att odlaren skriver i sprutjournalen enligt gällande lagkrav, eftersom kommunen gör en egen tolkning utan synnerliga skäl. Jordbruksverket tycker det är ”olyckligt”, men kan bara se på. Jordbruksverket planerar att förtydliga sin skrivning, så att det inte går att feltolka. I väntan på det drabbas odlare som har verksamhet i dessa kommuner.

Av Anna-Karin Johansson

Läs mer:
www.jordbruksverket.se
www.skr.se