Svampkompost ger friskare jordgubbar

I svensk trädgårdsproduktion uppgår det uppskattade värdet av jordgubbar till 566 miljoner kronor per år. I ett nyligen avslutat projekt vid SLU i Alnarp har kompost från svampodlingar visat sig ge bättre förutsättningar för att bekämpa rotsjukdomar hos jordgubbar, om det används i dess substrat.

Svampkomposten har en hög halt av mikroorganismer och näringsämnen som gynnar jordgubbarnas tillväxt. På sikt kan detta innebära att torvanvändningen minskar, samtidigt som restprodukterna inte slängs utan återanvänds i ett cirkulärt system. Det kan också förbättra lönsamheten hos svensk jordgubbsodling samt hjälpa sektorn att tillhandahålla marknaden med icke-kemiska produkter.

– Införandet av ett sådant tillvägagångssätt är särskilt ­viktigt för den svenska trädgårdsektorn, som i allmänhet har låg tillgång till kemiska växtskyddsmedel. Även svenska konsumenter har höga krav och förväntningar på bekämpningsmedelfria produkter, säger Sammar Khalil, forskare på institutionen för biosystem och teknologi i Alnarp, i SLU:s Faktablad 2021:4.

I projektet har två olika substrat från resterande kompostavfall från svampproduktion undersökts, Spent Mushroom Substrate, SMS. Det är dels Spent Mushroom Compost, SMC från en champinjonodling och dels Spent Ostronmussling Substrat, SOS från odling av ostronmussling.

Eftersom resultatet visade sig vara framgångsrikt för odling i försöksodlingar i växthus undersöks nu vidare om samma substrat kan användas i en kommersiell jordgubbsodling. Projektet genomförs som ett fältförsök och sker i samverkan med Eriksgården i Sjöbo som är en partner i SLU Partnerskap Alnarp. Projektet är finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning och SLU Partnerskap Alnarp.

Källa: SLU