Färre trädgårdsföretag odlar mer

Antalet trädgårdsföretag fortsätter att minska – men samtidigt ökar frilandsarealen för odlade trädgårdsväxter. Färre trädgårdsföretag odlar alltså mer. Det visar färsk statistik från Jordbruksverket.

Mellan 2017 och 2020 ökade frilandsarealen for odling av trädgårdsväxter med sju procent, till 13 700 hektar, den största sedan slutet av 1990-talet. Arealen ökade för samtliga grenar av frilandsodlingen, men störst var ökningen för odling av plantskoleväxter och köksväxter, vilka ökade med tolv respektive åtta procent under samma tidsperiod.

Samtidigt har växthusytan för odling av trädgårdsväxter varierat ganska lite sedan början av 2000-talet och ligger på drygt 290 hektar.

Sedan åtminstone början av 1970-talet har antalet företag som odlar trädgårdsväxter minskat kontinuerligt och trenden fortsatte mellan 2017–2020, då antalet företag minskade med totalt sju procent till 1 818 företag. Framför allt syns minskningen inom odlingen av prydnadsväxter i växthus, där antalet företag minskade med elva procent. Totalt sett sysselsätter trädgårdsodlingen knappt 14 800 personer.

Omställningen av energiförbrukningen i växthusodlingen som pågått under hela 2000-talet fortsätter, om än i lägre takt. Energiförbrukningen förblev i princip densamma 2017 och 2020, men användningen av fossila bränslen minskade med 30 procent och utgjorde 2020 bara 13 procent av den totala energiförbrukningen.

Källa: Jordbruksverket